Quy định

Đây là cách trình bày nội dung văn bản theo chuẩn của Ban Quản Trị
Website Phật Giáo Đà Nẵng.

Nổi bật văn bản

Tác vụ  Tác vụ Tác vụ Tác vụ Tác vụ Tác vụ

 

Tác vụ Tác vụ Tác vụ Tác vụ Tác vụ Tác vụ

 

Nội dung tiêu đề 1 nhập vào đây.
Nội dung tiêu đề 2 nhập vào đây.
Nội dung tiêu đề 3 nhập vào đây

Chủ đề

 Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề.
Văn bản 
Văn bản
Văn bản
Văn bản
Văn bản

Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường.

Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường. Văn bản thường.

 
—————————————
Gạch bỏ đoạn văn 


H1: Các cở chữ thể hiện tiêu đề

H2: Các cở chữ thể hiện tiêu đề

H3: Các cở chữ thể hiện tiêu đề

H4: Các cở chữ thể hiện tiêu đề

H5: Các cở chữ thể hiện tiêu đề
H6: Các cở chữ thể hiện tiêu đề


Hướng dẫn chèn mã code
$querystr = "
SELECT wposts.*
FROM $wpdb->posts wposts, $wpdb->postmeta wpostmeta
WHERE wposts.ID = wpostmeta.post_id
AND wpostmeta.meta_key = 'tag'
AND wpostmeta.meta_value = 'email'
AND wposts.post_status = 'publish'
AND wposts.post_type = 'post'
ORDER BY wposts.post_date DESC

 • Đây là kiểu trình bày liệt kê
 • Đây là kiểu trình bày liệt kê
 • Đây là kiểu trình bày liệt kê
 • Đây là kiểu trình bày liệt kê
 • Đây là kiểu trình bày liệt kê
 • Đây là kiểu trình bày liệt kê
 1. Trình bày theo mục, số thứ tự vân vân.
 2. Trình bày theo mục, số thứ tự vân vân.
 3. Trình bày theo mục, số thứ tự vân vân.
 4. Trình bày theo mục, số thứ tự vân vân.
 5. Trình bày theo mục, số thứ tự vân vân.
 6. Trình bày theo mục, số thứ tự vân vân.
 7. Trình bày theo mục, số thứ tự vân vân.
 8. Trình bày theo mục, số thứ tự vân vân.
  1. Các mục con
  2. Các mục con
  3. Các mục con
  4. Các mục con
   1. Các mục nhỏ hơn
   2. Các mục nhỏ hơn
   3. Các mục nhỏ hơn
   4. Các mục nhỏ hơn

Chữ in nghiêng và in đậm, văn bản chữ thường.

Trình bày trích dẫn. Các trích dẫn in nghiêng. Trình bày trích dẫn. Các trích dẫn in nghiêng.Trình bày trích dẫn. Các trích dẫn in nghiêng.Trình bày trích dẫn. Các trích dẫn in nghiêng.Trình bày trích dẫn. Các trích dẫn in nghiêng.Trình bày trích dẫn. Các trích dẫn in nghiêng.