Thanh Khê: Thông bạch Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 – Dương Lịch 2019

DỰ THẢO   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Q. THANH KHÊ BAN TRỊ SỰ VP: chùa Thanh Hà, 541 Trần Cao Vân, Đà Nẵng Số:      /TB-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Đà nẵng, Ngày    tháng 3 năm 2019 THÔNG BẠCH Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 –...

Thanh Khê: Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Vesak PL 2563 – DL 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN THANH KHÊ BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK PL 2563 – DL 2019 (Kèm theo Thông Bạch số      /TB-BTS ngày    /3/2019) (dự kiến) TRƯỞNG BAN :   Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN PHÓ BAN :            Hòa Thượng THÍCH HUỆ THÔNG Thượng Tọa THÍCH MINH THÀNH Thượng Tọa THÍCH GIẢI QUANG Đại...