Ban trị sự PG Đà Nẵng tổ chức Đại giới đàn Tôn Thắng

Facebookmail

Theo thông báo của Ban trị sự GHPGVN Tp Đà Nẵng do HT. Thích Từ Tánh ký ngày 26/2/2018, Đại Giới Đàn “TÔN THẮNG” được tổ chức vào các ngày 31/7, 1,2 tháng 8 năm 2018 (nhằm ngày 19, 20, 21 tháng 6 năm Mậu Tuất).
Giới tử xuất gia nộp hồ sơ vào các ngày thứ Hai – Tư – Sáu trong tuần. Giới tử tại gia nộp hồ sơ từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần. Hồ sơ nộp tại văn phòng BTS (chùa Pháp Lâm – 574 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. ĐÀ NẴNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          
            Vp: Chùa Pháp Lâm, 574 ÔIK. ĐN
Số: 15/TB-BTS                                             Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
v/v tổ chức Đại Giới Đàn TÔN THẮNG năm 2018

Kính gởi:
– Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện;
– Chư Tôn đức Tăng Ni trú trì, Ban Hộ tự các Tự viện.

– Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2017-2022) của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng;
– Căn cứ điều 28, 29, 30, 31 và 32 chương 7 nội quy Ban Tăng sự Trung ương quy định về việc tổ chức Giới Đàn trong Giáo hội;
– Căn cứ công văn số 012 ngày 09/01/2018 của Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN và công văn số 30/BTG-NV ngày 06/02/2018 của Ban Tôn Giáo thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Đại Giới Đàn Tôn Thắng năm 2018;
– Đáp ứng nhu cầu lãnh thọ giới pháp của Tăng Ni và Phật tử để có đầy đủ giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật chế định, trang nghiêm tự thân và trang nghiêm Giáo hội;
Nay Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo một số điểm cụ thể về việc tổ chức Đại Giới đàn của Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng như sau:
A. DANH XƯNG: Đại Giới Đàn “TÔN THẮNG”
B. ĐỊA ĐIỂM:
          1. Địa điểm Lễ khai mạc Đại Giới Đàn: 
Chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, tp. Đà Nẵng
          2. Địa điểm Khảo thí:
– Giới tử Tăng:      Trường Trung Cấp Phật Học Đà Nẵng
(340 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng)
– Giới tử Ni:          Chùa Bảo Quang, 48 Núi Thành, tp. Đà Nẵng
          3. Địa điểm truyền giới: 
a. Truyền giới cho Giới tử Tăng :         Chùa Phổ Đà
b. Truyền giới cho Giới tử Ni:             Chùa Bảo Quang
c. Truyền giới cho Cư sĩ Phật tử :         Chùa Pháp Lâm
4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Hồ sơ xin thọ giới của các Giới tử (mẫu in sẵn) được phát hành và nộp tại: Văn Phòng Ban Trị Sự GHPGVN thành Phố Đà Nẵng, Chùa Pháp Lâm, số 574 Ông Ích Khiêm – Quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng

C. THỜI GIAN:
1. Thời gian tổ chức Đại Giới Đàn:
Đại Giới Đàn “TÔN THẮNG” được tổ chức vào các ngày 31/7, 1,2 tháng 8 năm 2018 (nhằm ngày 19, 20, 21 tháng 6 năm Mậu Tuất).
2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:
– Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 02/7/2018 (19.5.Mậu Tuất).
– Ban Tổ chức không nhận hồ sơ nộp trể (sau thời hạn quy định nêu trên)
– Giới tử không được thọ giới do không trúng cách trong kỳ khảo thí hoặc do vi phạm nội quy của Đại giới đàn sẽ không được trả lại hồ sơ.
3. Thời gian giới tử tập trung:
          a. Giới tử xuất gia:
– Thời gian khảo thí: 08h00 ngày 29/7/2018 (nhằm 17/6/Mậu Tuất).
– Thời gian tập trung thọ giới: 07h00 ngày 30/7/2018 (nhằm 18/6/Mậu Tuất).
          b. Giới tử tại gia:
– Thời gian tập trung Khai mạc Đại Giới đàn tại Chùa Pháp Lâm: 07h00 ngày 31/7/2018 (nhằm ngày 19/6/Mậu Tuất).
– Thời gian tập trung thọ Thập Thiện và Bồ Tát Giới tại chùa Pháp Lâm: 07h00 ngày 02/8/2018 (nhằm ngày  21/6/Mậu Tuất).
D. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:
Các giới tử Tăng Ni khi thọ giới phải hội đủ các điều kiện như sau:
1. Tăng Ni giới tử đang sinh hoạt tu học tại các Tự viện, Tổ đình, Tịnh xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
2. Đối với Tăng Ni ngoại tỉnh nếu có nhu cầu thọ giới phải được Ban Trị Sự tỉnh thành nơi đang tu học giới thiệu.
3. Giới tử xin thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni phải hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định Điều 31 Chương 7 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:
a. Tuổi đời từ 20 tuổi trở lên (tính theo giấy khai sinh)
b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước
c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
d. Đã thọ giới Sa Di (Tăng), Thức Xoa Ma Na (Ni) và đã được Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới.
e. Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học hoặc tương đương, có trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
4. Giới tử xin thọ giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na phải hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Điều 32 Chương 7 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:
a. Tuổi đời từ 15 tuổi trở lên (tính theo giấy khai sinh)
b. Không vi phạm pháp luật nhà nước
c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
d. Đã tu học ít nhất 02 năm, tính từ ngày thế phát ở chùa.
e. Có trình độ tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
E. HỒ SƠ THỌ GIỚI:
1. 03 Đơn xin Thọ giới (theo mẫu phát hành) có đóng dấu đỏ của Ban Trị sự.
                                      (không nhận đơn photo)
2. 03 Sơ yếu lý lịch có xác nhận mới nhất của chính quyền địa phương.
3. 03 Bản sao Chứng điệp thọ giới do Trung ương GHPGVN cấp có thị thực:
+ Sa Di        (nếu thọ giới Tỳ Kheo),
+ Thức Xoa (nếu thọ giới Tỳ Kheo Ni),
+ Sa Di Ni   (nếu thọ giới Thức xoa).
4. 03 Bản sao Văn bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương có thị thực (nếu thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni), 03 Bản sao Văn bằng Tốt nghiệp Trung học Cơ sở hoặc tương đương có thị thực (nếu thọ giới Sa Di hoặc Sa Di Ni).
5. 03 ảnh 3×4 chụp chính diện (Tăng: mặc áo nâu hoặc vàng; Ni: áo lam có chít khăn)
6. Ban Tổ chức không nhận hồ sơ không hợp lệ.
Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, Chư tôn Đức Tăng Ni trú trì, Ban Hộ tự các Tự viện triển khai và phổ biến rộng rãi, hướng dẫn rõ ràng cho Tăng Ni và Phật tử thuộc diện thọ giới tại địa phương được biết về thủ tục đăng ký thọ giới.
Vì tương lai của Tăng Ni kế thừa mạng mạch Đạo Pháp, lợi lạc quần sanh, ích lợi xã hội. Kính đề nghị Quý Ban quan tâm, thực hiện có kết quả nội dung thông báo này.
Kính chúc quý Ban thân tâm thường lạc.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG
PHÓ TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN
Nơi nhận: 
– Như trên;
– UBMTTQVN tp. Đà Nẵng;
– Ban Tôn Giáo tp. Đà Nẵng;
– Công an tp. Đà Nẵng (Phòng PA88);
– Thành viên Ban Trị Sự;
                 “ để biết”
– Lưu VP.


                                                                                                  

Bài liên quan

Comments are closed.