Thanh Khê: Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Vesak PL 2563 – DL 2019

Facebookmail

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN THANH KHÊ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK PL 2563 – DL 2019

(Kèm theo Thông Bạch số      /TB-BTS ngày    /3/2019)

(dự kiến)

 • TRƯỞNG BAN :   Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN
 • PHÓ BAN :            Hòa Thượng THÍCH HUỆ THÔNG

Thượng Tọa THÍCH MINH THÀNH

Thượng Tọa THÍCH GIẢI QUANG

Đại Đức THÍCH HẠNH TẤN

Đại Đức THÍCH GIÁC ĐẠO

Đại Đức THÍCH ĐẠO LỰC

Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH

 • THƯ KÝ :                 Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH

Đại Đức THÍCH PHÁP HIỂN

Đại Đức THÍCH NHẬT QUANG

Đại Đức THÍCH CHÂU ĐẠT

Cư Sỹ NGUYỄN ĐĂNG HÙNG

 • THỦ QUỸ :              Sư Cô THÍCH NỮ DIỆU TÍN
 • ỦY VIÊN :                Đại Đức THÍCH THÔNG THỂ

Đại Đức THÍCH ĐẠO TÂM

Đại Đức THÍCH PHÁP HẠNH

Đại Đức THÍCH MINH LIÊM

Đại Đức THÍCH THIỆN TỪ

Đại Đức THÍCH NHẬT THÀNH

Cư Sỹ TRẦN XUÂN LÀO

 • KIỂM SOÁT :          Đại Đức THÍCH THÔNG THỂ
 • HOẰNG PHÁP :      Đại Đức THÍCH HẠNH TẤN
 • TIẾP TÂN : Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận
 • NGHI LỄ :                – Thượng Tọa THÍCH MINH THÀNH

– Thượng Tọa THÍCH GIẢI QUANG

 • CUNG NGHINH: Đại Đức THÍCH CHÂU ĐẠT và chư Tăng chùa Kỳ Viên
 • XƯỚNG NGÔN VIÊN :

– Đại Đức THÍCH ĐẠO LỰC

– Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH

 • BAN THIẾT TRÍ LỄ ĐÀI :

Đại Đức THÍCH HẠNH TẤN

& Chư Tăng,  đạo hữu chùa Phổ Quang

 • BAN VĂN NGHỆ : Cư Sỹ PHAN HỮU PHƯỚC

&  Phân Ban GĐPT Q. Thanh Khê

 • BAN TÀI CHÁNH :    Đại Đức THÍCH ĐẠO TÂM

& Quý vị thành viên Ban Kinh tế Tài chánh

 • BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI :

Đại Đức THÍCH PHÁP HẠNH

& Quý vị thành viên Ban Từ thiện Xã hội

 • BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG :

– Đại Đức THÍCH PHÁP HIỂN

– Đạị Đức THÍCH CHÂU ĐẠT

 • BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG : Đạo hữu Phật tử chùa Phổ Quang
 • BAN ĐIỀU HÀNH XE HOA:

Đại Đức THÍCH THÔNG THỂ

Đại Đức THÍCH MINH LIÊM

Đại Đức THÍCH THÔNG TUỆ

Cư Sỹ PHAN HỮU PHƯỚC

Phân Ban GĐPT Q. Thanh Khê

19- BAN TRAI SOẠN :                       Đạo hữu Phật tử chùa Phổ Quang

 • BAN THỊ GIẢ :                          Sư Cô THÍCH NỮ HUỆ TỊNH và Ni chúng chùa Xuân Hòa
 • BAN TRẬT TỰ & MÔI TRƯỜNG:

Cư Sỹ PHAN HỮU PHƯỚC

và các GĐPT trong quận (2 thiếu nam/ đơn vị tham gia)

 • BAN Y TẾ :        Mời Ban y tế phường An Khê.
 • VĂN THƯ – LIÊN LẠC: Ban Thư ký BTS và Thư ký BTC.

TM. BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN

 

Ban TTTT Quận Thanh Khê

Bài liên quan

Comments are closed.