Hội đồng Trị sự yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Facebookmail

Sáng nay ngày 27/7/2020, TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Trung ương Giáo hội đã ký ban hành văn bản số:164/HĐTS-VP gửi Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
Số:164/HĐTS-VP
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

– Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng;

– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi.

Trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Tp. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Tăng Ni và các chùa, cơ sở tự viện tại địa phương thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn… Nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định của chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch bệnh. Khi cần thiết phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu.
Chỉ đạo Tăng Ni và các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn của tỉnh thực hiện nghiêm việc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa lễ, khóa tu tập trung đông người.
Ban Thường trực Ban Trị sự kiểm tra điều kiện sinh hoạt tập trung tại các trường Hạ trong tỉnh đảm bảo tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu.
Kính đề nghị Quý Ban Trị sự tổ chức thực hiện tốt nội dung công văn này.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT TTr;
– BTGCP;
– UBND Tp. Đà Nẵng;
– UBND tỉnh Quảng Ngãi;
– Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) Tp. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi;
-Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký và đóng dấu)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Bài mới đăng

Comments are closed.