QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Tổ công tác cấp Giấy Chứng nhận Phật tử cho Cư Sỹ Phật Tử thuộc GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Facebookmail

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

VP: Chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, ĐN

————-

Số: 18/QĐ-HDPT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đà nẵng, Ngày 18 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ công tác cấp Giấy Chứng nhận Phật tử

cho Cư Sỹ Phật Tử  thuộc GHPGVN Tp. Đà Nẵng

 

   TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

– Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-HĐTS ngày 07/6/2017 của Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng NK V: 2017 – 2022);

– Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-BTS ngày 11/11/2017 của Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban Cư Sỹ Phật Tử thuộc Ban HDPT GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022);

 • Căn cứ Công văn số 52/HĐTS-VP1 ngày 16/3/2021 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN về việc đăng ký mục 7 tờ khai Căn cước công dân là Phật tử đối với Phật tử khi làm CCCD;
 • Căn cứ Công văn số 002/2021/TB-BHDPT ngày 17/3/2021 của BHD Phật tử Trung ương GHPGVN hướng dẫn việc cấp Giấy Chứng nhân Phật tử;
 • Thừa ủy quyền Ban Thường trực BTS GHPGVN TP Đà Nẵng tại Văn thư số 19/VT-BTS ngày 17/3/2021 về việc triển khai thực hiện việc cấp Giấy Chứng nhận Phật tử;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Nay thành lập tổ công tác làm giấy Chứng nhận Phật tử (sau đây gọi là tổ công tác) gồm các thành viên sau đây :

 1. Tổ trưởng   :    Cư sỹ Phạm Hường            –    Pháp danh Đồng Phú
 2. Tổ phó        :    Cư sỹ Nguyễn Đăng Hùng  –    Pháp danh Tâm Lượng
 3. Ủy viên       :    Cư sỹ Trần Đình Khánh      –    Pháp danh Nguyên Vĩnh
 4. Ủy viên       :    Cư sỹ Nguyễn Thị Nữ         –    Pháp danh Đồng Trinh
 5. Ủy viên       :    Cư sỹ Đoàn Thị Hoài Thu   –    Pháp danh Nguyên An
 6. Ủy viên       :    Cư sỹ Đoàn Thị Mỹ Lệ       –    Pháp danh Đồng Hạnh

ĐIỀU II : Tổ công tác có nhiệm vụ :

 1. Hướng dẫn các Cư sỹ Phật tử trong TP. Đà Nẵng lập thủ tục cấp giấy Chứng nhận Phật tử theo mẫu giấy Chứng nhận Phật tử do Ban HDPT trung ương GHPGVN ấn hành.
 2. Báo cáo tổng kết, đánh giá chất lượng và số lượng CSPT tham gia xin làm giấy CNPT về Ban HDPT GHPGVN thành phố. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

ĐIỀU III : Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

ĐIỀU IV: Phó ban TT Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN Tp, Chánh thư ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN Tp, Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN các quận huyện và các vị có tên tại Điều I chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này.

 

   Nơi nhận :

– Như Điều IV (để thực hiện)

– Ban TT BTS GHPGVN TP (để b/c)

– BTS GHPGVN các quận, huyện

                            (để xin giúp đỡ)

– Lưu VP-HDPT.

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

(đã ký)

          Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN

 

Bài mới đăng

Comments are closed.