Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)

Facebookmail

Ngày 07/6/2017, HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ký quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022) gồm 2 vị chứng minh và 53 thành viên BTS do HT. Thích Chí Mãn làm Trưởng ban.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————
Số: 309/QĐ.HĐTS                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

–     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
–     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
–     Căn cứ công văn số 161/BTG-NV ngày 15/5/2017 của Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng;
–     Căn cứ văn bản số 54/CV-BTS ngày 05/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, V/v báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Đà Nẵng và xin ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Chí Mãn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
– Như điều 2 “để thực hiện”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– Văn phòng T.176 – VP  T.78
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
Tp. Đà Nẵng”để biết”
– Lưu VP1 – VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ V (2017 – 2022)

(Theo Quyết định số:  309/QĐ.HĐTS ngày  07/6/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
1. Hòa thượng Thích Như Thọ
2. Hòa thượng Thích Huệ Thường.
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT PHÁP DANH/THẾ DANH CHỨC VỤ
1. HT. Thích Chí Mãn Trưởng ban Trị sự
2. HT. Thích Từ Tánh Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
3. HT. Thích Trí Viên Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
4. HT. Thích Thiện Toàn Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
5. TT. Thích Từ Nghiêm Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
6. TT. Pháp Cao Phó Trưởng ban Trị sự
7. TT. Thích Huệ Vinh Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
8. ĐĐ. Thích Thông Đạo Phó Trưởng ban Trị sự,
Chánh Thư ký
9. ĐĐ. Thích Chúc Tín Phó Thư ký
10. ĐĐ. Thích Pháp Châu Phó Thư ký
11. SC. TN Thanh Phương Ủy viên Thủ quỹ
12. ĐĐ. Thích Thông Huệ Trưởng ban Pháp chế
13. ĐĐ. Thích Huệ Phong Trưởng ban Kiểm soát
14. TT. Thích Minh Thành Trưởng ban Nghi lễ
15. ĐĐ. Thích Hạnh Tấn Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
16. ĐĐ. Thích Đạo Lực Trưởng ban Thông tin Truyền thông
17. NT. Thích Nữ Diệu Cảnh Trưởng ban Từ thiện Xã hội,
Trưởng Phân ban Ni giới
18. SC. Thích Nữ Minh Hiền Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
19. HT. Thích Huệ Thông Ủy viên Thường trực
20. TT. Thích Đức Trí Ủy viên Thường trực
21. ĐĐ. Thích Huệ Chấn Ủy viên Thường trực
22. ĐĐ. Thích Thanh Nguyên Ủy viên Thường trực
23. ĐĐ. Thích Minh Liêm Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

24. TT. Thích Bửu Thiện Ủy viên Ban Trị sự
25. TT. Thích Quảng Tâm Ủy viên Ban Trị sự
26. ĐĐ. Thích Thông Đạt Ủy viên Ban Trị sự
27. ĐĐ. Thích Nhuận Hòa Ủy viên Ban Trị sự
28. ĐĐ. Thích Thanh Bảo Ủy viên Ban Trị sự
29. ĐĐ. Thích Huệ Thức Ủy viên Ban Trị sự
30. ĐĐ. Thích Thông Thể Ủy viên Ban Trị sự
31. ĐĐ. Thích Đồng Nghĩa Ủy viên Ban Trị sự
32. ĐĐ. Thích Pháp Bảo Ủy viên Ban Trị sự
33. ĐĐ. Thích Đạo Hạnh Ủy viên Ban Trị sự
34. ĐĐ. Thích Tịnh Bảo Ủy viên Ban Trị sự
35. ĐĐ. Thích Quảng Minh Ủy viên Ban Trị sự
36. ĐĐ. Thích Pháp Ấn Ủy viên Ban Trị sự
37. ĐĐ. Thích Đồng Dũng Ủy viên Ban Trị sự
38. ĐĐ. Thích Thông Diệu Ủy viên Ban Trị sự
39. ĐĐ. Thích Nguyên An Ủy viên Ban Trị sự
40. ĐĐ. Thích Hoa Sơn Ủy viên Ban Trị sự
41. ĐĐ. Thích Hải Trí Ủy viên Ban Trị sự
42. ĐĐ. Thích Tịnh Vương Ủy viên Ban Trị sự
43. SC. Thích Nữ Giới Hảo Ủy viên Ban Trị sự
44. SC. Thích Nữ Liên Nguyên Ủy viên Ban Trị sự
45. SC. Thích Nữ Huệ Tịnh Ủy viên Ban Trị sự
46. SC. Thích Nữ Thanh Quế Ủy viên Ban Trị sự
47. Cư sĩ Quảng Thế Trần Văn Nhứt Ủy viên Ban Trị sự
48. Cư sĩ Tâm Lập – Lê Hà Thọ Ủy viên Ban Trị sự
49. Cư sĩ Đồng Từ – Trần Xuân Lào Ủy viên Ban Trị sự
50. Cư sĩ Tâm Đạo – Trần Văn Hồng Ủy viên Ban Trị sự
51. Cư sĩ Như Quảng – Phan Minh Hải Ủy viên Ban Trị sự
52. Cư sĩ Nhuận Đoàn Nguyễn Hưng Long Ủy viên Ban Trị sự
53. Cư sĩ Nguyên Hà – Hà Quốc Hải Ủy viên Ban Trị sự
TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Bài liên quan

Comments are closed.