Công văn: V/v phối hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

Facebookmail
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————Số: 692/HĐTS-VP1

V/v phối hợp tổ chức đăng ký, kích
hoạt và sử dụng tài khoản định danh
điện tử VNeID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, việc tạo lập tài khoản định danh điện tử là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm: tên đăng nhập (mã số định danh cá nhân của công dân) và mật khẩu của mỗi cá nhân. Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID của Bộ Công an.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phối hợp cùng với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an và Công an tỉnh, thành phố tổ chức các buổi đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho Tăng Ni, Phật tử tại trụ sở Ban Trị sự và tại các Hạ trường trong thời gian An cư kết hạ 2023. Đồng thời, truyền thông tới đồng bào Phật tử và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử thuận tiện trong đời sống xã hội hiện nay.

Việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử vừa là trách nhiệm, quyền lợi của Tăng Ni, Phật tử, rất mong Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố sớm triển khai công việc thiết thực này.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT TTr.;
– Ban TTr. HĐTS;
– C06 BCA;
– A02 BCA;
– Luu VP1.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ(Đã ấn ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Bài mới đăng

Comments are closed.