BAN TỔ CHỨC LỄ TANG Hòa Thượng THÍCH MINH TUẤN

Thứ sáu - 22/01/2016 14:18

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
         ------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  --------------------------------
 
 
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
Hòa Thượng THÍCH MINH TUẤN
 
 • Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Liên Chiểu
 • Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
 • Nguyên Ủy viên UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng
 • Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Đà Nẵng
 • Viện chủ Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng
 
A. BAN CHỨNG MINH
Hòa Thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Hòa Thượng THÍCH THIỆN BÌNH
Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Hòa Thượng THÍCH TRÍ TÂM
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN
Hòa Thượng THÍCH THIỆN DUYÊN
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN
Hòa Thượng THÍCH CHƠN PHÁT
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Hòa Thượng THÍCH NHƯ THỌ
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Hòa Thượng THÍCH LƯU HÒA
Đại diện môn phái Tổ đình Tây Thiên – Huế
 
B. BAN LỄ TANG
Trưởng ban:                   Hòa Thượng THÍCH THIỆN NHƠN
                                         Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Trưởng ban thường trực:    Hòa Thượng THÍCH THIỆN NGUYỆN
                                                             Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
                                                               Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
 
 
 
Phó Trưởng ban Điều hành:   
Hòa Thượng THÍCH CHÍ MÃN
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
                  Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Phó Trưởng ban:
Hòa Thượng THÍCH THIỆN PHÁP
Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN                       
Hòa Thượng THÍCH HUỆ TRÍ
Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN.
Hòa Thượng THÍCH HUỆ MINH
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương.
Hòa Thượng THÍCH TỪ TÁNH
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban GDTN GHPGVN TPĐN
Hòa Thượng THÍCH HUỆ THƯỜNG
Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng.
Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN
UV.DK HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban HDPT GHPGVN TPĐN
Thượng Tọa THÍCH TỪ NGHIÊM
UV. DK HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TPĐN
Thượng Tọa THÍCH PHÁP CAO
UV. DK HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng.
Đại Đức THÍCH THÔNG ĐẠO
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tp. Đà Nẵng
Ông NGUYỄN ĐĂNG HẢI
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng
Ông NGÔ KHÔI
 Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tp. Đà Nẵng
Ủy viên:                                             
Hòa Thượng THÍCH TRÍ VIÊN
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Sơn Trà
Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN HỒNG
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Hòa Thượng THÍCH HUỆ THÔNG
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Thượng Tọa THÍCH MINH THÀNH
Trưởng Ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Thượng Tọa THÍCH HẠNH TRÍ
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Thượng Tọa THÍCH HUỆ CHỈNH
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Cẩm Lệ
Thượng Tọa THÍCH HUỆ VINH
Trưởng Ban Văn Hóa Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn             
Đại Đức THÍCH CHÚC TÍN
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Liên Chiểu
Đại Đức THÍCH PHÁP CHÂU
Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Đại Đức THÍCH HẠNH TẤN
Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Đại Đức THÍCH THÔNG HUỆ
Trưởng Ban Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Đại Đức THÍCH HUỆ CHẤN
Trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang
Đại Đức THÍCH ĐẠO LỰC
Trưởng Ban TT-TT Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Thượng Tọa THÍCH GIẢI THIỆN
Giám tự Tổ đình Từ Quang – Thừa Thiên Huế
Đại Đức THÍCH THANH NGUYÊN
Đại diện môn đồ pháp quyến
Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU CẢNH
UV.DK HĐTS GHPGVN
Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng     
Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tp. Đà Nẵng
Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU THỤC
Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng           
Ni Sư THÍCH NỮ HẠNH TÂM
Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
 
BAN THƯ KÝ:                    Đại Đức                      THÍCH THÔNG ĐẠO
                                                Đại Đức                      THÍCH CHÚC TÍN
                                                Đại Đức                      THÍCH PHÁP CHÂU
                                                Đại Đức                      THÍCH PHÁP ĐẠO
                                                Đại Đức                      THÍCH NGUYÊN AN
                                                Cư sĩ                           TRẦN VĂN NHỨT
                                                Cư sĩ                           TRẦN VĂN HỒNG
                                                Cư sĩ                           PHAN MINH HẢI
THỦ QUỸ:                            Ni Trưởng                  THÍCH NỮ DIỆU THỤC
 
C. CÁC TIỂU BAN:

 
BAN TÀI CHÁNH:           Ni Trưởng                  THÍCH NỮ DIỆU CẢNH
                                                Ni Sư                          THÍCH NỮ HẠNH TÂM
                                                Cư sĩ                           VÕ THỊ HỒNG
                                                Cư sĩ                           ĐẶNG THỊ THU THỦY
                                                Cư sĩ                           TRẦN THỊ THU THỦY
 
BAN NGHI LỄ:                  Thượng Tọa              THÍCH MINH THÀNH
                                               Và Chư Tôn đức thành viên Ban Nghi lễ
BAN XƯỚNG NGÔN:      Đại Đức                      THÍCH THÔNG ĐẠO
                                                Đại Đức                      THÍCH CHÚC TÍN
                                                Đại Đức                      THÍCH QUẢNG MINH
                                                Đại Đức                      THÍCH NGUYÊN AN
BAN TIẾP TÂN:                 Chư Tôn Đức Ban Trị Sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
BAN HẦU KIM QUAN:   Đại Đức                      THÍCH ĐẠO HẠNH
                                                Đại Đức                      THÍCH HUỆ ĐĂNG
                                                và Tăng sinh Trường TCPH Đà Nẵng
 
BAN HƯƠNG ĐĂNG
VÀ CUNG NGHINH:     Ban Nghi lễ GHPGVN tp. Đà Nẵng và Tăng sinh                       
Trường Trung cấp Phật học phụ trách.
BAN THỊ GIẢ:                     Sư Cô                         THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ LIÊN NGUYÊN
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ GIỚI HẢO
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ NHẬT MINH
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ HUỆ TỊNH
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ THANH MAI
Ni sinh Trường TCPH Đà Nẵng và Đạo tràng Phật tử
Chùa Bửu Nghiêm
BAN TIẾP LỄ:                     Đại Đức                      THÍCH THÔNG ĐẠT
                                                 Đại Đức                      THÍCH NHUẬN HÒA
                                                Đại Đức                      THÍCH KHÁNH CHƠN
                                                Đại Đức                      THÍCH ĐẠO HẠNH           
                                                Đại Đức                      THÍCH ĐỒNG NGHĨA
                                                Đại Đức                      THÍCH PHÁP BỬU
                                                Đại Đức                      THÍCH PHÁP BẢO
                                                Đại Đức                      THÍCH ĐẠO TÂM
                                                và Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng.
BAN HÀNH HƯƠNG:      Ni Trưởng                  THÍCH NỮ TỊNH ĐỨC
                                                Ni Sư                          THÍCH NỮ DIỆU THANH
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ HẠNH TRÍ
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ DIỆU TÍN
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ MINH PHƯƠNG
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ CHÚC KIM
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ MINH HIỀN
                                                Sư Cô                         THÍCH NỮ THANH KIỆM
BAN TRẦN THIẾT:          Đại Đức                      THÍCH NGHIÊM THIỆN
                                                Đại Đức                      THÍCH THÔNG THỂ
                                                Đại Đức                      THÍCH HUỆ THỨC
                                                Đại Đức                      THÍCH THANH TUỆ
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN, ĐƯA ĐÓN, TIẾP TRÚ, YẾT TỔ VÀ XE CUNG THỈNH KIM QUAN LÀM LỄ TRÀ TỲ: 
                                                Đại Đức                      THÍCH ĐẠO HẠNH
                                                Đại Đức                      THÍCH HẠNH MINH
                                                Cư sĩ                           LÊ TẤN PHƯỚC
BAN ÂM THANH, ÁNH SÁNG:   Công ty Âm thanh & Ánh sáng ÁNH ÂM THANH
BAN Y TẾ:                            Thượng Tọa             THÍCH ĐỨC TRÍ
                                                Và các Y, Bác sĩ TUỆ TĨNH ĐƯỜNG PHÁP LÂM
 
BAN ẨM THỰC, TRAI SOẠN:     Đạo tràng Phật tử GIỚI HƯƠNG
BAN HÀNH ĐƯỜNG:         Ni Sư                          THÍCH NỮ DIỆU TỪ
                                                   Sư Cô                         THÍCH NỮ GIỚI CHƠN
                                                   Sư Cô                         THÍCH NỮ GIỚI THUẦN
                                                   Sư Cô                         THÍCH NỮ HUỆ BẢO
                                                   Sư Cô                         THÍCH NỮ HỒNG BẢO
                                                   Sư Cô                         THÍCH NỮ HỒNG NHUNG
BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG:           
                                                Quý vị thành viên Ban TT-TT Ban Trị sự GHPGVN Tp. ĐN
BAN QUAY PHIM, NHIẾP ẢNH: Cư sĩ               HOÀNG NGỌC QUẢ
BAN TƯ LIỆU, KỶ YẾU:  Thượng Tọa  THÍCH HUỆ VINH
                                                Và quý vị thành viên Ban Văn hóa GHPGVN tp. Đà Nẵng.
BAN KIỂM SOÁT:              Đại Đức          THÍCH HUỆ CHẤN
                                                Và quý vị thành viên Ban Kiểm soát GHPGVN Tp. ĐN 
BAN TRẬT TỰ, GIỮ XE VÀ MÔI TRƯỜNG: 
Cư Sĩ              HUỲNH NGỌC LÂM
và Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng
 

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 66
 •   Máy chủ tìm kiếm 1
 •   Khách viếng thăm 65
 
 •   Hôm nay 494
 •   Tháng hiện tại 30,289
 •   Tổng lượt truy cập 5,175,913