BAN TỔ CHỨC và CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TOÀN

Facebookmail

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN TỔ CHỨC

TANG LỄ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TOÀN

  • Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  • Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  • Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN
  • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng
  • Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Trú trì Chùa Thanh Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Trú trì Chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

A. BAN CHỨNG MINH

Hòa Thượng THÍCH NHƯ THỌ

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Hòa Thượng THÍCH HUỆ THƯỜNG

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Hòa Thượng THÍCH TRÍ VIÊN

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Hòa Thượng THÍCH THIỆN THÀNH

Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN QUANG

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

Hòa Thượng THÍCH PHÁP CAO

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

B. BAN TỔ CHỨC:

Trưởng ban:  Hòa Thượng THÍCH THIỆN NHƠN

Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

Phó Trưởng ban:

Hòa Thượng THÍCH THIỆN PHÁP

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương

Hòa Thượng THÍCH KHẾ CHƠN

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN

Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC NGUYÊN

Phó Tổng Thư ký – Chánh Vp2 Trung ương GHPGVN

Phó Trưởng ban điều hành:               

Hòa Thượng THÍCH TỪ NGHIÊM

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng

Thượng Tọa THÍCH THÔNG ĐẠO

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Trưởng Ban-Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng

Phó Trưởng ban:    

Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC NGHIÊM

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Văn phòng 2 TWGH

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

Thượng Tọa THÍCH QUẢNG TIẾN

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Văn phòng 2 TWGH

Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

Hòa Thượng THÍCH HUỆ VINH

Phó Trưởng BTS-Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC MINH

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam (Đại diện Tông môn pháp phái)

Hòa Thượng THÍCH HUỆ THÔNG

Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Hòa Thượng THÍCH ĐỨC TRÍ

Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH HẠNH TẤN

Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH CHÚC TÍN

Phó Trưởng BTS-Trưởng Ban GDPG GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH PHÁP CHÂU

Phó Trưởng BTS-Trưởng Ban HDPT GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Bà TRẦN THỊ MẪN

Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tp. Đà Nẵng

Ông NGUYỄN CAO CƯỜNG

Trưởng Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng

Ủy viên:               

Hoà Thượng THÍCH QUẢNG TÂM

Uỷ viên thường trực BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH THÔNG HUỆ

Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH HUỆ CHẤN

Phó Thư ký–Chánh Vp Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH NGHIÊM THIỆN

Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH ĐẠO LỰC

Trưởng Ban TT-TT GHPGVN tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH THÔNG ĐẠT

Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH THANH BẢO

Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN tp. Đà Nẵng

Thượng Toạ THÍCH NHUẬN HOÀ

Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng   

 Thượng Toạ THÍCH THÔNG THỂ

  Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng

Thượng Tọa THÍCH PHÁP ẤN

Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tp. Đà Nẵng  (Đại diện Môn đồ pháp quyến)

Đại Đức THÍCH THÔNG DIỆU

Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tp. Đà Nẵng

Đại Đức THÍCH THANH NGUYÊN

Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng

Đại Đức THÍCH PHÁP HIẾU

Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng

Đại Đức THÍCH MINH LIÊM

Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng

Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU CẢNH

Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP. Đà Nẵng

Sư Cô THÍCH NỮ MINH HIỀN

Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tp. Đà Nẵng

Sư Cô THÍCH NỮ THANH QUẾ

Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tp. Đà Nẵng

 Ông NGUYỄN VĂN DUY

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

Ông NGUYỄN PHÚC BẢO NAM

Chủ tịch UBND phường Nam Dương

BAN THƯ KÝ:   

Thượng Toạ        THÍCH THÔNG ĐẠO

Thượng Toạ        THÍCH QUẢNG TIẾN

Thượng Toạ        THÍCH HUỆ CHẤN

Thượng Toạ        THÍCH THANH BẢO

Đại Đức                THÍCH NGUYÊN AN

Cư sĩ                     TRẦN VĂN HỒNG

Cư sĩ                     PHAN MINH HẢI

Cư sĩ                     NGUYỄN ĐĂNG HÙNG

THỦ QUỸ:          Ni sư                     THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG

C. CÁC TIỂU BAN:

BAN NGHI LỄ:   Thượng Tọa        THÍCH NGHIÊM THIỆN

                             và quý vị thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN tp. Đà Nẵng

BAN XƯỚNG NGÔN:

Thượng Toạ        THÍCH THÔNG ĐẠO

Thượng Toạ        THÍCH ĐẠO LỰC

Đại Đức                THÍCH QUẢNG MINH

Đại Đức                THÍCH NGUYÊN AN

Đại Đức                THÍCH TỊNH BẢO

BAN TIẾP TÂN: Chư Tôn Đức Thường trực BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng

BAN TÀI CHÁNH:      Sư cô           THÍCH NỮ MINH HIỀN

BAN CUNG NGHINH VÀ HẦU KIM QUAN:

Đại Đức      THÍCH ĐẠO HẠNH

Đại Đức      THÍCH HUỆ ĐĂNG

Đại Đức      THÍCH ĐỨC HIỆP

  và Tăng sinh Trường TCPH Đà Nẵng

BAN HƯƠNG ĐĂNG: 

Đại Đức      THÍCH HẠNH TOÀN và Tăng sinh Trường TCPH Đà Nẵng

BAN THỊ GIẢ:            

Ni sư           THÍCH NỮ GIỚI HẢO

Ni Sư          THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG

Ni Sư          THÍCH NỮ NGUYÊN LIÊN

Ni Sư          THÍCH NỮ NHẬT MINH

Sư Cô         THÍCH NỮ HUỆ TỊNH

Sư Cô         THÍCH NỮ THANH MAI

Sư Cô         THÍCH NỮ TUỆ NHÃ

Tăng Ni sinh Trường TCPH Đà Nẵng và Đạo tràng Phật tử chùa Bửu Nghiêm

BAN TIẾP LỄ:             

Thượng Toạ THÍCH NHUẬN HÒA

Thượng Toạ THÍCH PHÁP BỬU

 Đại Đức      THÍCH HUỆ TRÍ

Đại Đức      THÍCH HUỆ TÁNH

Đại Đức      THÍCH THANH HÒA

Đại Đức      THÍCH HẠNH MINH

Đại Đức      THÍCH CHÚC HIẾU

Đại Đức      THÍCH TÂM LỰC

Đại Đức      THÍCH TỊNH VƯƠNG

Đại Đức      THÍCH CHÚC BÌNH

Đại Đức      THÍCH HẢI TRÍ

Đại Đức      THÍCH HOA SƠN

Đại Đức      THÍCH HẠNH VIÊN

Đại Đức      THÍCH ĐỒNG NGỌC

Đại Đức      THÍCH TRÍ PHƯỚC

Đại Đức      THÍCH VIÊN TRÍ

Đại Đức      THÍCH PHƯỚC Ý (Chùa Thuận Châu)

Đại Đức      THÍCH PHƯỚC Ý (Chùa Phước Ninh)

Đại Đức      THÍCH ĐỒNG TƯỜNG

Đại Đức      THÍCH ĐỒNG DŨNG

Đại Đức      THÍCH PHƯƠNG ĐẠT

Phân Ban cư sĩ và Phân Ban GĐPT Đà Nẵng

BAN HÀNH HƯƠNG:

Ni Sư          THÍCH NỮ MINH PHƯƠNG

Ni Sư          THÍCH NỮ DIỆU TÍN

Ni Sư          THÍCH NỮ THANH KIỆM

Sư Cô         THÍCH NỮ CHÚC KIM

Sư Cô         THÍCH NỮ MINH HẠNH

Sư Cô         THÍCH NỮ MINH HIỀN

Sư Cô         THÍCH NỮ THANH QUẾ

Cư sĩ           PHAN THỊ MỸ TUYẾT

BAN TRẦN THIẾT:    

Thượng Toạ        THÍCH HUỆ THỨC

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN, ĐƯA ĐÓN VÀ TIẾP TRÚ:

Thượng Toạ        THÍCH ĐỒNG NGHĨA

Cư sĩ                     LÊ TẤN PHƯỚC

BAN ÂM THANH, ÁNH SÁNG:     Cư sĩ PHAN QUỐC HUY

BAN Y TẾ:           Hoà Thượng        THÍCH ĐỨC TRÍ

và các Y – Bác sĩ TUỆ TĨNH ĐƯỜNG PHÁP LÂM

BAN ẨM THỰC, TRAI SOẠN VÀ HÀNH ĐƯỜNG:

Đại Đức      THÍCH TỊNH HÒA

Đạo tràng Phật tử Giới Hương

 Ban Hộ tự và các Đạo tràng Phật tử chùa Pháp Lâm

Đoàn Phật tử Thiện Sanh – Chùa Phổ Đà

BAN QUAY PHIM, NHIẾP ẢNH: 

Cư sĩ           HOÀNG NGỌC QUẢ

Cư sĩ           HÀ QUỐC HẢI

Cư sĩ           NGUYỄN VĂN THIỆN

Cư sĩ           TRẦN LÊ TIẾN DŨNG

BAN KIỂM SOÁT:      Đại Đức      THÍCH THÔNG DIỆU

và quý vị thành viên Ban Kiểm soát GHPGVN TP. Đà Nẵng

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG: Thượng Tọa THÍCH ĐẠO LỰC

và quý vị thành viên Ban TTTT GHPGVN TP. Đà Nẵng

BAN KỶ YẾU:              Thượng Tọa THÍCH THANH BẢO

và quý vị thành viên Ban Văn hóa GHPGVN tp. Đà Nẵng

BAN TRẬT TỰ:           Cư sĩ HUỲNH NGỌC LÂM

và Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.