Đà Nẵng: HT. Thích Như Thọ cung tán Đức đệ tam Pháp chủ Hoà thượng Thích Phổ Tuệ tân viên tịch

Facebookmail

 

普耀普金言普應禪心圓普智
慧光慧覺道慧開眼藏証慧根
Phiên âm:
PHỔ Diệu, PHỔ Kim Ngôn, PHỔ Ứng Thiền Tâm Viên PHỔ Trí.
TUỆ Quang, TUỆ Giác Đạo, TUỆ Khai Nhãn Tạng Chứng TUỆ Căn.
Dịch nghĩa:
Hoằng dương lời Phật dạy, mở rộng từ tâm, viên dung trí huệ.
Hiểu rõ chốn Đạo lành, khai thông nhãn tạng, thấu tỏ tuệ căn.

Tỳ kheo Thích Như Thọ
Trụ trì Tổ Đình Sắc Tứ Vu Lan – Đà Nẵng
Thành kính cung đề

Bài mới đăng

Comments are closed.