Đà Nẵng: Cáo phó Ni sư Thích Nữ Huệ An trú trì Chùa Hoà Xuân viên tịch

Facebookmail

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN CẨM LỆ

BAN TRỊ SỰ

VP CHÙA HOÀ THỌ – Q. CẨM LỆ-TP. ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Cẩm Lệ, ngày 20 tháng 11 năm 2020

CÁO PHÓ

BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN CẨM LỆ

CÙNG TOÀN THỂ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

THÀNH TÂM KÍNH CÁO

NI SƯ THÍCH NỮ HUỆ AN

TRÚ TRÌ CHÙA HOÀ XUÂN,  PHƯỜNG HOÀ XUÂN – QUẬN CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG

Do niên cao lạp trưởng, thuận thế vô thường, đã an nhiên thuận tịch vào lúc 15 giờ 00

ngày 06 thán 10 năm Canh Tý (nhằm ngày 20/11/2020)

Trụ thế 84 tuổi

Hạ lạp 31 năm

Kim quan được tôn trí tại Chùa Hoà Xuân – thành phố Đà Nẵng

Lễ nhập quan được cử hành vào lúc 10 giờ ngày 7 tháng 10 năm Canh Tý

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 ngày 7 tháng 10 năm Canh Tý

Lễ cung tống kim quan lúc 8 giờ ngày 10 tháng 10 năm Canh Tý

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Đại Đức: THÍCH THÔNG HUỆ

Bài mới đăng

Comments are closed.