THÔNG BẠCH v/v tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563-DL.2019

Facebookmail
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG     

BAN TRỊ SỰ

Số: 20/TT-BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2019

THÔNG BẠCH

v/v tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563-DL.2019

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Kính gởi:

– Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện;

– Chư Tôn đức Tăng Ni thành phố Đà Nẵng.

         

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội;

Phụng hành Thông bạch số 070/TB-HĐTS ngày 14/2/2019 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL.2019;

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 06/4/2019, của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2563.

Nay Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN tp. Đà Nẵng hướng dẫn về việc tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563 tại thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

 1. THỜI GIAN TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ:
 2. Đối với Phật giáo Bắc Tông và Hệ Khất sĩ: thời gian An cư bắt đầu vào ngày 20 tháng 04 âm lịch, kết thúc vào ngày 14 tháng 7 âm lịch.
 3. Đối với Phật giáo Nam Tông: thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch.
 4. Lễ tác pháp an cư:

Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN tp. Đà Nẵng tổ chức lễ tác pháp an cư chung cho toàn thể Tăng Ni trên địa bàn thành phố với thời gian và địa điểm như sau:

 1. Thời gian: vào lúc 07h30 ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Hợi (nhằm 24/5/2019)
 2. Địa điểm: Chùa Phổ Đà, 340 Phan Châu Trinh, tp. Đà Nẵng
 3. CÁC PHƯƠNG THỨC AN CƯ:
 4. An cư tập trung:

— Tăng:         có 01 trú xứ tập trung tại địa điểm:

Chùa Phổ Đà – 340 Phan Chu Trinh – tp. Đà Nẵng

— Ni:               có 02 trú xứ:

+ Chùa Bảo Quang:           Phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng.

+ Chùa Quang Minh:        Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng.

 

Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện tùy theo tình hình thực tế và khả năng tại địa phương tổ chức trường hạ tại quận/huyện của mình. Về mặt Giáo hội điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện chịu trách nhiệm đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN thành phố. Về mặt luật pháp Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện đăng ký với UBND quận/huyện.

Đối với Tăng Ni ở các tỉnh, thành khác đến xin ACKH tại các thành phố Đà Nẵng có tổ chức An cư tập trung, phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự và đăng ký tạm trú tạm vắng với Chính quyền nơi đi và nơi đến.

 

 1. An cư tại chỗ (tác pháp an cư, đối thú an cư, tâm niệm an cư):

Tất cả Tăng – Ni phải giữ truyền thống An cư tại các Trường hạ tập trung, những Tự viện có đông Tăng (Ni) thường trú, tạm trú (từ 04 vị Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni trở lên), có thể tổ chức An cư tại chỗ, nhưng phải trình Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện và Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

III. THỦ TỤC HÀNH CHÁNH:       

 1. Trường hợp An cư Kiết hạ tại chỗ: Trú xứ có từ 04 vị Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni thường trú trở lên nếu an cư tại chỗ phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp quận/huyện và cấp thành phố. Hồ sơ gồm có: Danh sách hành giả An cư theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, năm thọ giới; Ban Chức sự, chương trình tu học. Khi được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN cấp quận/huyện và Ban Trị sự thành phố mới được phép tổ chức.
 2.  Đối với những điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp quận/huyện tổ chức, hồ sơ đăng ký với Chính quyền gồm có: Đơn đăng ký, danh sách Ban chức sự, danh sách Ban Giảng huấn, chương trình tu học, danh sách hành giả an cư Kiết hạ theo mẫu lý lịch trích ngang (Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, giới phẩm, giáo phẩm, địa chỉ thường trú).
 3. Sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan Nhà nước, Ban Trị sự GHPGVN cấp quận/huyện lập thủ tục đăng ký tạm trú với Chính quyền địa phương nơi có trường Hạ.

– Danh sách An cư lập theo mẫu đính kèm.

– Danh sách chư Tăng an cư tập trung gởi về chùa Phổ Đà (HT. Thích Từ Tánh).

– Danh sách chư Ni an cư tập trung gởi về chùa Bảo Quang và Chùa Quang Minh.

 

Tất cả hồ sơ các trú xứ an cư tập trung và an cư tại chỗ gởi về văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố chậm nhất là ngày mồng 01 tháng 4 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 05/5/2019) để lập thủ tục xin phép tổ chức. (Các trú xứ không đăng ký Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng không chịu trách nhiệm).

Vì tinh thần tu học của Tăng-Ni, duy trì Thiền môn Quy củ, trang nghiêm Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng kính đề nghị chư Tôn đức Tăng-Ni, Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện thực hiện tốt nội dung thông bạch này.

Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ban thân tâm thường lạc, một mùa An cư Kiết hạ tinh tấn tu hành đạt được y báo, chánh báo trang nghiêm và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận:

– Như trên “để thực hiện”;

– Lưu VP.

 

TM. BAN TRỊ SỰ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm T.BAN TĂNG SỰ
(đã ký và ấn dấu)
Hòa thượng THÍCH TRÍ VIÊN

Bài liên quan

Comments are closed.